MENU

HIỆU CHỈNH

27-09-2015

Một sản phẩm phải trải qua nhiều thao tác mới hoàn thiện

nên dẩn đến giữa các sản phẩm với nhau có độ lệch, chúng

tôi tiến hành kiểm tra cẩn thận và điều chỉnh cho đúng với kích

thước và tiêu chuẩn chung để tạo được thương hiệu chất lượng

Fujiya trên thị trường 


Thông tin khác